Odszkodowania za represje przed sądem – Gdańsk

zabawkowe żółnierzyki Odszkodowania za represje – analiza materiałów, reprezentacja przed Sądami

Wielu represjonowanych w okresie stalinizmu i komunizmu do dnia dzisiejszego nie zostało zrehabilitowanych. Nasza Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób represjonowanych oraz ich rodzin za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Analizujemy materiał w sprawie, pomagamy przygotować taki materiał w ramach kontaktu z Instytutem Pamięci Narodowej, doradzamy w jaki sposób i na jakim poziomie ustalić odszkodowanie i zadośćuczynienie, reprezentujemy klientów przed Sądami w ww. celu. Działamy dla Państwa i za Państwo na każdym etapie postępowania. Rozumiemy, że sprawy tego typu mogą być dla Państwa trudne i bolesne.
Mamy pełną świadomość, iż odszkodowanie należne osobie represjonowanej powinno zrekompensować każdy uszczerbek w jej mieniu oraz doznany rozmiar krzywd, gdyż stopień doznanych represji był okrutny, miały one często swoje dalsze skutki majątkowe i niemajątkowe bezpośrednio związane z wykonaniem orzeczenia, internowaniem lub zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.
Od pewnego czasu Sądy zasądzają znacznie wyższe niż przed laty odszkodowania i zadośćuczynienia, nie tylko na skutek zniesienia górnej granicy odszkodowania za represje, lecz jak oceniamy pod wpływem rozmiaru kierowanych wniosków, orzecznictwa innych Sądów i walki samych uprawnionych. Nasza Kancelaria pomaga uzyskać satysfakcjonującą Państwa rekompensatę.

Przypominamy, iż podstawą roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa o rekompensatę za szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdy dla ofiar represji okresu stalinowskiego lub okresu PRL są przepisy ustawy z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, tzw. ustawy lutowej.
Na podstawie tej ustawy może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie:

  • osoba, wobec których stwierdzono nieważność orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy,
  • internowany w związku z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego,
  • osoba, które w okresie od 1 listopada 1982 roku do 28 lutego 1983 roku pełniła czynną służbę wojskową, do której odbycia zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego,
  • mieszkająca obecnie bądź w chwili śmierci w Polsce, represjonowana przez radzieckie organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub organy pozasądowe, działające na obecnym terytorium Polski w okresie od 1 lipca 1944 roku do 31 grudnia 1956 roku, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, jak również
  • dziecko matki pozbawionej wolności, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia, które przebywało wraz z matką w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia lub którego matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia.

Zapraszamy do kontaktu z naszym radcą prawnym w Gdańsku, również osoby pozostające poza granicami naszego kraju, albowiem szereg formalności możemy wykonać zdalnie, bez Państwa obecności na miejscu, a nawet bez Państwa obecności przed tutejszym Sądem w ramach tzw. pomocy sądowej przez zagraniczny Sąd lub Konsulat.

Odszkodowania za represje przed sądem – Gdańsk. Jak napisać wniosek?

Starania o odszkodowania za represje komunistyczne, odszkodowania za represje stalinowskie czy odszkodowanie za represje PRL warto powierzyć doświadczonemu prawnikowi, by mieć pewność, że zostaną dopełnione wszystkie formalności. Jeżeli szukają Państwo specjalistów od odszkodowań za represje przed sądem w Gdańsku albo prawników zajmujących się kwestiami majątkowymi i sprawami spadkowymi w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu.

Wniosek o odszkodowanie za represje powinien zawierać:

  • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz dane kontaktowe;
  • informacje o represjach – opis doświadczeń związanych z represjami, w tym: okres, w którym miały miejsce, miejsca represji (np. areszt, więzienie), podmioty odpowiedzialne za represje, opis historycznych i faktycznych czynności oraz zapadłych orzeczeń, rodzaj represji: fizycznych i psychicznych oraz ich skutki, również w okresie po zwolnieniu z więzienia, o ile miały bezpośredni związek z pobytem w więzieniu oraz dowody na powyższe okoliczności (dokumenty z IPN, zeznania świadków);
  • wskazanie rodzaju roszczenia: odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie oraz oczekiwanej kwoty, której wysokość należy uzasadnić, np. odszkodowanie zwykle należy się za utracony zarobek w okresie zatrzymania lub odbywania kary pozbawienia wolności, za utracony majątek, o ile się go posiadało (n. gospodarstwo), a zadośćuczynienie jest rekompensatą za szkodę niemajątkową, na zdrowiu i życiu, związaną z charakterem represji, ich intensywnością i czasokresem, zwykle sądy zasądzają od 10 – 15 tyś. zł wzwyż za każdy miesiąc pozbawienia wolności;
  • załączniki – należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie represji oraz ewentualne orzeczenia sądowe lub decyzje administracyjne dotyczące sprawy;
  • podpisanie wniosku – wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.