Rozwody w Gdańsku

Procesy rozwodowe są niewątpliwie jednymi z najtrudniejszych postępowań sądowych, z uwagi na konieczność oceny relacji między małżonkami. Sąd może orzec o rozwodzie wówczas, gdy uznaje, że doszło pomiędzy nimi do trwałego rozpadu więzi uczuciowej, fizycznej i  gospodarczej, jednak bierze również pod uwagę wiele dodatkowych czynników, takich jak dobro wspólnych małoletnich dzieci czy też zgoda obu stron na formalne zakończenie związku. W tego typu sprawach sąd może orzec, iż za rozpad małżeństwa odpowiadają obie strony lub że winna jest wyłącznie jedna strona. Może też rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie, na zgodny wniosek obu małżonków.

Z orzeczeniem o rozwodzie związane są również kwestie takie jak: ustalenie praw rodzicielskich, orzeczenie o alimentach, ustalenie miejsca pobytu dziecka i kontaktów z dzieckiem czy też podział wspólnego majątku małżonków. Warto w tych sprawach skorzystać z pomocy ekspertów. Takim ekspertem jest Aneta Wasiluk – radca prawny z Gdańska oraz jej zespół. Wieloletnie doświadczenie pozwala bez problemu pomóc w rozwodach Klientom z Gdańska.

 

Przygotowanie pozwu o rozwód lub o separację

Orzeczenie o rozwodzie lub też o separacji zapada na podstawie wcześniej przygotowanego i złożonego do sądu pozwu jednego z małżonków. Nasza Kancelaria pomaga swoim klientom precyzyjnie przygotować pozwy rozwodowe i uwzględnić w nich wszystkie wnioski formalne składane przez stronę. Są to:

 

  • wniosek o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • wniosek o ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi: pełnej - obojga rodziców, ograniczonej do istotnych spraw życia dziecka lub wskazanego zakresu spraw - jednego z rodziców lub całkowite pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej,
  • wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci i zasad kontaktów z dziećmi,
  • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci i/lub na rzecz małżonka,
  • wniosek o podział majątku wspólnego małżonków,
  • wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości mieszkalnej lub o eksmisję z lokalu drugiego małżonka.

 

Podział majątku małżonków

Wspólność majątkowa ustawowa, która automatycznie powstaje w chwili zawarcia małżeństwa (chyba że małżonkowie podpisali tzw. intercyzę), bywa przy rozwodach prawdziwą „kością niezgody”. Nasza Kancelaria zlokalizowana w Gdańsku doradza klientom w sprawachpodział majątku małżonków, którzy nie dokonali go polubownie. Bez osiągniecia porozumienia sprawy te rozstrzygane są przez sąd, zwykle po zakończeniu postępowania rozwodowego lub w ramach tego postępowania, o ile strony pozostają zgodne co do tego jak majątek wspólny podzielić. Podział majątku po rozwodzie wymaga złożenia do sądu odrębnego stosownego wniosku. Wniosek o podział wspólnego majątku może złożyć każdy z byłych małżonków, także ten, który został uznany przed sądem za winnego rozpadu związku.

 

Sprawy alimentacyjne

Sporządzamy na rzecz klientów niezbędne pisma procesowe w sprawach alimentacyjnych. Pomagamy w ten sposób uzyskać alimenty na rzecz dzieci lub uprawnionych do ich żądania małżonków, a także wyegzekwować niewypłacone z tego tytułu należności. Warto wiedzieć, że alimenty na niepełnoletnie dzieci przyznawane są przez sąd obligatoryjnie. W tym celu sąd ustala majątkowe i zarobkowe możliwości strony zobowiązanej do płacenia alimentów, jak również koszt utrzymania uprawnionego do alimentów. Na tej postawie sąd określa wysokość świadczenia alimentacyjnego.


Natomiast uprawnioną do żądania alimentów od byłego małżonka jest osoba, która nie została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa. Alimenty w takich sytuacjach przysługują wtedy, gdy osoba ta żyje w niedostatku i nie jest własnymi siłami zdolna do zaspokojenia swoich finansowych potrzeb w całości lub w części. O alimenty może wystąpić również małżonek, dla którego rozwód oznacza istotne pogorszenie się sytuacji materialnej, lecz nie na tyle, aby oznaczało to życie w niedostatku. Małżonek taki musi być jednak bez winy za rozpad związku.

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Doradzamy klientom i przygotowujemy dokumenty dotyczące spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej. W takich sprawach sąd kieruje się zasadą dobra dziecka. Nie bez znaczenia pozostają jednak okoliczności takie jak: wiek, więź dziecka z rodzicem, fakt posiadania przez dziecko rodzeństwa, które powinno wychowywać się razem. Prawo, które w tym wypadku chroni najmłodszych, umożliwia zarówno ograniczenie, jak i całkowite odebranie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodziców, jeżeli:

 

  • nadużywają oni władzy rodzicielskiej, np. poprzez stosowanie wobec dziecka kar cielesnych,
  • w sposób rażący zaniedbują oni swoje obowiązki względem dziecka,
  • nie mogą oni wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, np. poważnej choroby lub odbywania kary w więzieniu.