Rozwody w Gdańsku

wizualizacja rodzinyProcesy rozwodowe są niewątpliwie jednymi z najtrudniejszych postępowań sądowych, z uwagi na konieczność oceny relacji między małżonkami. Sąd może orzec o rozwodzie wówczas, gdy uznaje, że doszło pomiędzy nimi do trwałego rozpadu więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej, jednak bierze również pod uwagę wiele dodatkowych czynników, takich jak dobro wspólnych małoletnich dzieci czy też zgoda obu stron na formalne zakończenie związku. W tego typu sprawach sąd może orzec, iż za rozpad małżeństwa odpowiadają obie strony lub że winna jest wyłącznie jedna strona. Może też rozwiązać małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie, na zgodny wniosek obu małżonków.

Z orzeczeniem o rozwodzie związane są również kwestie takie jak: ustalenie praw rodzicielskich, orzeczenie o alimentach, ustalenie miejsca pobytu dziecka i kontaktów z dzieckiem czy też podział wspólnego majątku małżonków. Warto w tych sprawach skorzystać z pomocy ekspertów. Takim ekspertem jest Aneta Wasiluk – radca prawny z Gdańska oraz jej zespół. Wieloletnie doświadczenie pozwala bez problemu pomóc w rozwodach Klientom z Gdańska.

Przygotowanie pozwu o rozwód lub o separację

Orzeczenie o rozwodzie lub też o separacji zapada na podstawie wcześniej przygotowanego i złożonego do sądu pozwu jednego z małżonków. Nasza Kancelaria pomaga swoim klientom precyzyjnie przygotować pozwy rozwodowe i uwzględnić w nich wszystkie wnioski formalne składane przez stronę. Są to:

  • wniosek o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
  • wniosek o ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi: pełnej - obojga rodziców, ograniczonej do istotnych spraw życia dziecka lub wskazanego zakresu spraw - jednego z rodziców lub
  • całkowite pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej,
  • wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci i zasad kontaktów z dziećmi,
  • wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci i/lub na rzecz małżonka,
  • wniosek o podział majątku wspólnego małżonków,
  • wniosek o ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości mieszkalnej lub o eksmisję z lokalu drugiego małżonka.

Podział majątku małżonków

Wspólność majątkowa ustawowa, która automatycznie powstaje w chwili zawarcia małżeństwa (chyba że małżonkowie podpisali tzw. intercyzę), bywa przy rozwodach prawdziwą „kością niezgody”. Nasza Kancelaria zlokalizowana w Gdańsku doradza klientom w sprawach o podział majątku małżonków, którzy nie dokonali go polubownie. Bez osiągniecia porozumienia sprawy te rozstrzygane są przez sąd, zwykle po zakończeniu postępowania rozwodowego lub w ramach tego postępowania, o ile strony pozostają zgodne co do tego jak majątek wspólny podzielić. Podział majątku po rozwodzie wymaga złożenia do sądu odrębnego stosownego wniosku. Wniosek o podział wspólnego majątku może złożyć każdy z byłych małżonków, także ten, który został uznany przed sądem za winnego rozpadu związku.

Sprawy alimentacyjne

Sporządzamy na rzecz klientów niezbędne pisma procesowe w sprawach alimentacyjnych. Pomagamy w ten sposób uzyskać alimenty na rzecz dzieci lub uprawnionych do ich żądania małżonków, a także wyegzekwować niewypłacone z tego tytułu należności. Warto wiedzieć, że alimenty na niepełnoletnie dzieci przyznawane są przez sąd obligatoryjnie. W tym celu sąd ustala majątkowe i zarobkowe możliwości strony zobowiązanej do płacenia alimentów, jak również koszt utrzymania uprawnionego do alimentów. Na tej postawie sąd określa wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Natomiast uprawnioną do żądania alimentów od byłego małżonka jest osoba, która nie została uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa. Alimenty w takich sytuacjach przysługują wtedy, gdy osoba ta żyje w niedostatku i nie jest własnymi siłami zdolna do zaspokojenia swoich finansowych potrzeb w całości lub w części. O alimenty może wystąpić również małżonek, dla którego rozwód oznacza istotne pogorszenie się sytuacji materialnej, lecz nie na tyle, aby oznaczało to życie w niedostatku. Małżonek taki musi być jednak bez winy za rozpad związku.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Doradzamy klientom i przygotowujemy dokumenty dotyczące spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej. W takich sprawach sąd kieruje się zasadą dobra dziecka. Nie bez znaczenia pozostają jednak okoliczności takie jak: wiek, więź dziecka z rodzicem, fakt posiadania przez dziecko rodzeństwa, które powinno wychowywać się razem. Prawo, które w tym wypadku chroni najmłodszych, umożliwia zarówno ograniczenie, jak i całkowite odebranie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodziców, jeżeli:

  • nadużywają oni władzy rodzicielskiej, np. poprzez stosowanie wobec dziecka kar cielesnych,
  • w sposób rażący zaniedbują oni swoje obowiązki względem dziecka,
  • nie mogą oni wykonywać władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, np. poważnej choroby lub odbywania kary w więzieniu.

Rozwody – Gdańsk. Rola prawnika

Jeśli szukają Państwo specjalisty od rozwodów w Gdańsku, zapraszamy. Rozwody mogą wiązać się z różnymi kwestiami, takimi jak podział majątku, alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka czy ustalenie opieki nad dziećmi i kontaktów z nimi. Radca prawny będzie negocjować warunki porozumienia mające na celu ochronę interesów klienta, korzystne rozwiązania w kwestii majątku czy ustalenia opieki nad dziećmi. Prawnicy specjalizujący się w sprawach rozwodowych są również w stanie pomóc w przypadku, gdy strony nie są w stanie dojść do porozumienia. W takiej sytuacji prawnik będzie reprezentował swojego klienta przed sądem i dążył do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sprawy. Napisze też lub pomoże klientowi napisać poprawnie pozew rozwodowy, który powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące małżeństwa, przyczyn rozwodu oraz żądania stron w sprawie ustalenia winy, alimentów, opieki nad dziećmi, kontaktów czy podziału majątku, o ile strony w tym ostatnim przypadku dojdą do porozumienia. Sądy w sprawach o rozwód rzadko procedują w sprawie podziału majątku, wymaga to bowiem zgodnych wniosków stron, dlatego też podział ten zwykle następuje już po zakończeniu sprawy o rozwód, w odrębnym postępowaniu.

Rozwód a przemoc domowa

Rozwód to zazwyczaj złożony i trudny proces, który może wywołać wiele emocji. W przypadkach, gdy rozwód wiąże się z przemocą domową lub innymi przestępstwami, przeprowadza się sprawy karne. Rozstrzygnięcia i środki dowodowe przeprowadzone w toku spraw karnych mogą być kluczowymi dowodami w sprawie o rozwód, a co najmniej będą ten rozwód wspierać. Jeśli szukają Państwo profesjonalnego radcy prawnego, adwokata od rozwodów w Gdańsku lub specjalisty od spraw karnych w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu. Doświadczony prawnik będzie w stanie pomóc oraz doradzić na każdym etapie sprawy rozwodowej i karnej, począwszy od napisania pism sądowych aż po rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Będzie reprezentował swojego klienta na każdym etapie prowadzonych procesów, dążąc do uzyskania korzystnych rozstrzygnięć spraw. Pomoże przejść przez ten trudny czas z większym poczuciem bezpieczeństwa i pewności co do przyszłości.