Sprawy spadkowe

Prawo spadkowe jest dziedziną określającą zasady pośmiertnego przekazania majątku i zobowiązań. Do spraw spadkowych zaliczają się wszelkie kwestie związane z:

 

  • dziedziczeniem ustawowym,
  • dziedziczeniem testamentowym,
  • zachowkiem,
  • wydziedziczeniem.

 

Z racji na złożoność niektórych spraw spadkowych, zwłaszcza tych, które budzą konflikt, dla dobra swoich interesów warto skorzystać z pomocy ekspertów. Zaliczają się do nich specjaliści od prawa spadkowego z Kancelarii Radcy Prawnego Anety Wasiluk. Udzielamy porad oraz reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji publicznej w tego typu sprawach, niezależnie od tego, czy są one rozstrzygane w trybie nieprocesowym, czy procesowym. Zapewniamy doradztwo w sprawach spadkowych obywateli polskich, osób obywatelstwa polskiego zamieszkałych za granicą, jak również cudzoziemców.

 

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe

Według polskiego prawa wyróżniamy dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie na podstawie testamentu, przy czym należy pamiętać, że dziedziczone są również pozostawione przez zmarłego aktywa jak i pasywa, czyli długi. Zwykle formalnością w sprawach spadkowych jest uzyskanie poświadczenia o tym, że jest się spadkobiercą, co też można zrealizować przez złożenie do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia, który wystawia notariusz. Jeżeli spadkodawca pozostawił po sobie zobowiązania finansowe, np. kredyty lub niespłacone rachunki, a ich suma przekracza wartość spadku, można spadek odrzucić poprzez złożenie stosownego oświadczenia. W każdej z opisanych wyżej sytuacji klienci mogą liczyć na naszą pomoc prawną i pokierowanie sprawą spadkową tak, aby nie ucierpiał na tym ich osobisty interes.

 

Dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest zazwyczaj jedynie pierwszym etapem uregulowania sprawy spadkowej. Drugim, równie ważnym, jest przeprowadzenie działu spadku, szczególnie gdy spadek ten przysługuje co najmniej dwóm spadkobiercom i nie chcą oni pozostać jego współwłaścicielami. Najlepszy scenariusz to dział spadku dokonany polubownie, jednak w praktyce sprawy tego rodzaju są wielokrotnie powodem rodzinnych konfliktów. Wtedy można spróbować porozumieć się przez mediacje, jednak jeśli nie przyniosą one spodziewanego rezultatu, sprawa o dział spadku rozwiązywana jest w sądzie.

Nasza Kancelaria zapewnia obsługę prawną związaną z działem spadku, a także pomaga ustalić skład spadku i jego wartość. W każdym indywidualnym przypadku dążymy do szybkiego i polubownego rozstrzygnięcia sprawy, ponieważ skierowanie jej do sądu wydłuża proces realnego działu spadku (odmienne stanowiska stron, czas prowadzenia sprawy)  działając na niekorzyść spadkobierców, w tym naszych klientów. Jeżeli jednak sprawy nie można załatwić w drodze porozumienia wszystkich osób mających prawo do spadku, wówczas pomagamy naszym klientom przejść przez procedurę sądową z możliwie najlepszym dla nich skutkiem.

 

Zachowek

Zachowek to kwotowy ułamek wartości udziału spadkowego, który należy się spadkobiercy ustawowemu pominiętemu przez spadkodawcę w testamencie lub darowiznach. Zachowek przysługuje małżonkowi/małżonce spadkodawcy oraz jego zstępnym, a w przypadku gdy spadkodawcą jest osoba bezdzietna, również jej rodzicom.

Obligatoryjne prawo do zachowku można zrealizować poprzez pisemne porozumienie dotyczące jego zapłaty przez pozostałych spadkobierców. Jeżeli jest to sprawa, która rodzi konflikt, można wówczas złożyć pozew o zapłatę zachowku do sądu.

W sprawach o zachowek wsparcie ze strony naszych ekspertów jest szczególnie ważne, ponieważ doradzamy naszym klientom czy i w jakim terminie mogą go dochodzić, a także czy są zobowiązani go zapłacić i w jakiej wysokości.

 

Wydziedziczenie i uznanie spadkobiercy za niegodnego

Zachowek przysługuje członkom najbliższej rodziny nieuwzględnionym przez spadkodawcę w testamencie. Jest to ustawowa forma rekompensaty, jednak spadkodawca może jej również spadkobiercę pozbawić. Zachowku może być pozbawiona osoba, która działała wbrew woli spadkodawcy, w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, nie spełniała obowiązków rodzinnych lub dopuściła się przestępstwa wobec spadkodawcy lub osoby jemu najbliższej. Wydziedziczenie może być dokonane tylko w testamencie. Ponadto w polskim prawie dopuszczalne jest również uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia spadku. Taką decyzję może podjąć jedynie sąd, jeżeli spadkobierca np. ukrył, zniszczył, przerobił lub podrobił testament, ale też dopuścił się ciężkiego przestępstwa wobec spadkodawcy.