Alimenty – Gdańsk

napis alimentyZgodnie z definicją, jaką przedstawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązek alimentacyjny to obowiązek ciążący na krewnych w linii prostej (rodzicach, dzieciach, dziadkach, wnukach) oraz rodzeństwie. Przyznawana z tytułu świadczenia alimentacyjnego wysokość środków pieniężnych jest ustalana w drodze negocjacji lub, w przypadku braku porozumienia między stronami, przez sąd rodzinny. Środki te mają zapewnić zaspokojenie podstawowych i bieżących potrzeb osoby uprawnionej do alimentów.

Gdańska Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wasiluk udziela pomocy prawnej m.in. w sprawach związanych z uzyskaniem alimentów. Oprócz tego, że prowadzimy sprawy rozwodowe, zapewniamy również obsługę prawną zmierzającą do przyznania naszym klientom:

  • alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
  • alimentów na rzecz współmałżonków,
  • alimentów na rzecz rodzeństwa,
  • alimentów na rzecz rodziców,
  • alimentów na rzecz wnuków.

Prowadzimy ponadto sprawy o obniżenie alimentów. Z taką sprawą do radcy prawnego mogą się zgłaszać osoby, wobec których został wydany wyrok ustalający wysokość alimentów, jednakże od tego czasu nastąpiła zmiana ich sytuacji majątkowej lub zarobkowej, lub też taka zmiana nastąpiła po stronie dotychczas uprawionej do alimentów, np. wzrosły możliwości zarobkowe drugiego rodzica lub obniżyły się koszty utrzymania uprawnionego do alimentów.

Jak wygląda nasza pomoc w sprawach o alimenty?

Do praktykowanych przez nas usług w zakresie obsługi spraw alimentacyjnych należą:

  • indywidualne konsultacje prawne,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, na podstawie których można otrzymywać świadczenie na czas toczącego się procesu,
  • inicjowanie i uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy stronami sprawy o alimenty,
  • reprezentowanie klientów przed sądem,
  • pomoc prawna w sytuacji, gdy jest problem z wyegzekwowaniem długów alimentacyjnych.

Z opisanymi wyżej sprawami o alimenty można zgłaszać się do naszej Kancelarii w Gdańsku.

Alimenty – Gdańsk. Rodzaje spraw o alimenty

W Polsce sprawy o alimenty są często przedmiotem sporów sądowych, a ich rozstrzygnięcie wymaga wsparcia doświadczonych prawników. Jeśli więc szukają Państwo specjalistów od alimentów w Gdańsku, zapraszamy. Alimenty rodzic – dziecko są najczęściej spotykane w przypadkach spraw rozwodowych lub separacji, kiedy to jeden z małżonków opuszcza wspólne gniazdo i nie uczestniczy w utrzymaniu dzieci, a drugi rodzic występuje z wnioskiem o ustalenie alimentów na rzecz dzieci. Warto zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko rodziców biologicznych, ale także rodziców adopcyjnych. W obu przypadkach warto poszukać prawnika od alimentów w Gdańsku, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Alimenty dziecko – rodzic to zdecydowanie rzadsza sytuacja, jednak również możliwa do wystąpienia. Zgodnie z polskim prawem dorosłe dzieci mają obowiązek utrzymania swoich rodziców, jeśli ci nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb.

Podwyższenie alimentów to kolejna kwestia, która może być przedmiotem sprawy alimentacyjnej. Jeśli sytuacja materialna jednego z rodziców ulegnie poprawie lub potrzeby dziecka wzrosną, drugi rodzic może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie alimentów na rzecz dziecka. Jeśli więc szukają Państwo specjalisty od podwyższenia alimentów w Gdańsku, zapraszamy. Alimenty między małżonkami to następny przypadek, w którym można ubiegać się o tego typu świadczenia. Małżonek, który nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb życiowych, może w niektórych przypadkach żądać od drugiego małżonka alimentów.

Jeśli potrzebują Państwo prawnika od alimentów czy innych spraw związanych z rozwodem, separacją lub podziałem majątku małżonków w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu. Spojrzymy na Państwa sprawę całościowo i udzielimy wsparcia na każdym etapie postępowania.