Alimenty – pomoc w ich uzyskaniu w Gdańsku

Zgodnie z definicją, jaką przedstawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy, obowiązek alimentacyjny to obowiązek ciążący na krewnych w linii prostej (rodzicach, dzieciach, dziadkach, wnukach) oraz rodzeństwie. Przyznawana z tytułu świadczenia alimentacyjnego wysokość środków pieniężnych jest ustalana w drodze negocjacji lub, w przypadku braku porozumienia między stronami, przez sąd rodzinny. Środki te mają zapewnić zaspokojenie podstawowych i bieżących potrzeb osoby uprawnionej do alimentów.

Gdańska Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wasiluk udziela pomocy prawnej m.in. w sprawach związanych z uzyskaniem alimentów. Oprócz tego, że prowadzimy sprawy rozwodowe, zapewniamy również obsługę prawną zmierzającą do przyznania naszym klientom:

  • alimentów na rzecz małoletnich dzieci,
  • alimentów na rzecz współmałżonków,
  • alimentów na rzecz rodzeństwa,
  • alimentów na rzecz rodziców,
  • alimentów na rzecz wnuków.

Prowadzimy ponadto sprawy o obniżenie alimentów. Z taką sprawą do radcy prawnego mogą się zgłaszać osoby, wobec których został wydany wyrok ustalający wysokość alimentów, jednakże od tego czasu nastąpiła zmiana ich sytuacji majątkowej lub zarobkowej, lub też taka zmiana nastąpiła po stronie dotychczas uprawionej do alimentów, np. wzrosły możliwości zarobkowe drugiego rodzica lub obniżyły się koszty utrzymania uprawnionego do alimentów.

Jak wygląda nasza pomoc w sprawach o alimenty?

Do praktykowanych przez nas usług w zakresie obsługi spraw alimentacyjnych należą:

  • indywidualne konsultacje prawne,
  • sporządzanie pism procesowych, w tym wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, na podstawie których można otrzymywać świadczenie na czas toczącego się procesu,
  • inicjowanie i uczestniczenie w negocjacjach pomiędzy stronami sprawy o alimenty,
  • reprezentowanie klientów przed sądem,
  • pomoc prawna w sytuacji, gdy jest problem z wyegzekwowaniem długów alimentacyjnych.

Z opisanymi wyżej sprawami o alimenty można zgłaszać się do naszej Kancelarii w Gdańsku.