Podział majątku małżonków w Gdańsku

Podział majątku małżonków to sytuacja, która może mieć miejsce w przypadku rozwodu lub separacji. Jeśli małżonków obowiazywała do tej pory wspólnota majątkowa wyjściem jest ustanowienie rozdzielności majątkowej, a następnie przeprowadzenie podziału majątku. W przypadku woli polubownego załatwienia sprawy obie czynności można załatwić podczas jednej wizyty u notariusza.

Wersja alternatywna dotyczy ustanowienia rozdzielności i podziału majątku małżonków sądownie. Z wnioskiem występuje wówczas jedna ze stron, zgoda drugiej strony nie jest wymagana i trudno ją uzyskać w przypadku sporu np. co do sposobu i zakresu podziału.

W jakich sytuacjach ustaje wspólność majątkowa małżonków?

W przypadku ustania wspólności majątkowej, obydwie strony małżeństwa pozostają ze swymi majątkami osobistymi, do których zalicza się ich dotychczasowe mienie nabyte przez zawarciem związku małżeńskiego oraz zasadniczo połowę udziałów w majątku wspólnym.
Warto zwrócić uwagę na sytuacje, w jakich wspólność majątkowa małżeńska ustaje. Następuje to w kilku przypadkach, a mianowicie:

  • sądowego orzeczenia separacji małżonków,
  • sądowego orzeczenia rozwodu małżonków,
  • ustanowienia rozdzielności majątkowej w małżeństwie (na podstawie umowy majątkowej lub na podstawie orzeczenia sądowego),
  • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Nasza gdańska Kancelaria zajmuje się zagadnieniem podziału majątku małżonków. Zapraszamy do kontaktu zainteresowanych poradą prawną w tym zakresie.