Obsługa prawna klientów indywidualnych

Zapewniamy doradztwo i obsługę prawną indywidualnych klientów, znajdując optymalne rozwiązania dla spraw, z którymi przychodzą do Kancelarii Radcy Prawnego Anety Wasiluk. Zaangażowanie, zrozumienie oraz dyskrecja najlepiej opisują nasze wymienione niżej usługi.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jest to specjalizacja w ramach której zajmujemy się sprawami związanymi z funkcjonowaniem małżeństw i rodzin. Wiemy, że sprawy rodzinne są niezwykle delikatne i pełne emocji, szczególnie gdy dotyczą najmłodszych, dlatego podchodzimy do nich z należytą uwagą i zrozumieniem. Reprezentujemy klientów w sprawach takich jak:

 • rozwody (bez orzeczenia o winie, z orzeczeniem o winie) i separacje,
 • alimenty dla dzieci i dla byłego małżonka,
 • realizacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • ustalenie miejsca pobytu dzieci oraz kontaktów z dziećmi,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • eksmisja małżonka,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • przysposobienie, adopcja, opieka,
 • podział majątku małżonków, umowy majątkowe, podział po rozwodzie.

Prawo cywilne, odszkodowania i ubezpieczenia

Zajmujemy się rozwiązywaniem spraw z zakresu prawa cywilnego, w szczególności związanych z uzyskaniem odszkodowania, zadośćuczynienia lub zapłaty z różnych tytułów (umowa, naruszenia dóbr osobistych, wypadki, ubezpieczenia). Dochodzimy praw konsumenta. Prowadzimy również negocjacje w ww. sprawach. Nasza obsługa w zakresie prawa cywilnego obejmuje następujące zagadnienia:

 • projekty umów cywilnoprawnych,
 • roszczenia z tytułu zawartych umów w związku z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, szkody na osobie lub majątku, śmierć osoby bliskiej,
 • zapłata z tytułu zawartej umowy, odstąpienie od umowy, zwrot ceny,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • ochrona własności, zasiedzenie, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności,
 • rozliczenia konkubentów,
 • bezpodstawne wzbogacenie,
 • eksmisje z lokalu.

Prawo spadkowe

Pomagamy klientom w regulacji spraw majątkowych powstałych w wyniku śmierci osoby z najbliższej rodziny lub dalszych krewnych. Zajmujemy się także doradzaniem podczas sporządzania testamentu. Prowadzimy sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, wspieramy również klientów w regulacji spraw spadkowych przed notariuszem. Zapewniamy obsługę prawną w sprawach takich jak:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy,
 • podział spadku i zniesienie współwłasności,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • zapisy i polecenia,
 • sprzedaż lub darowizna udziału spadkowego.

Prawo nieruchomości, spółdzielcze i mieszkaniowe

Nasza pomoc nie ogranicza się w tym wypadku jedynie do doradztwa, czy sporządzania umów kupna-sprzedaży nieruchomości. W ramach usług zajmujemy się również rozstrzyganiem sporów sąsiedzkich, a także doradzamy w związku z wykonywaniem praw i obowiązków członków danej Spółdzielni. Realizowane przez nas usługi to:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • projekty i negocjacje umów nabycia i sprzedaży nieruchomości, umów developerskich, najmu, dzierżawy,
 • doradztwo w zakresie ustanawiania i znoszenia obciążeń na nieruchomościach (hipoteka, służebności, użytkowanie),
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości, w tym zasiedzenia, zniesienia współwłasności, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, naruszenie posiadania,
 • ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu, drogi koniecznej.

Prawo pracy

Usługi Kancelarii dotyczą szeroko pojętego prawa pracy, kierowane są do pracowników, jak również do przedsiębiorców. Projektujemy lub weryfikujemy zawarte umowy o pracę, wspieramy w procesie ustalania zmiany ich treści, pomagamy przy rozwiązywaniu umów o pracę oraz przygotowujemy inne dokumenty związane z zatrudnieniem. Prowadzimy pracownicze spory sądowe.

W zakresie prawa pracy nasze szczegółowe usługi to:

 • doradztwo w sprawie formy nawiązania stosunku pracy lub jego rozwiązania,
 • projekty umów o pracę, regulaminów pracy, wynagrodzeń oraz kontraktów menedżerskich,
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację w pracy,
 • przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • wzajemne rozliczenia pracownika i pracodawcy.

Prawo karne

Występujemy zarówno jako obrońcy osób oskarżonych, jak i pełnomocnicy osób pokrzywdzonych. Reprezentujemy klienta w każdej sprawie karnej i na każdym jej etapie, również w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności dot. przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu oraz o charakterze seksualnym, a także w sprawach o wykroczenia. Nasza obsługa w zakresie prawa karnego obejmuje:

 • obronę podejrzanego/oskarżonego,
 • reprezentację pokrzywdzonego,
 • przygotowanie pism: prywatnego aktu oskarżenia, odpowiedzi na akt oskarżenia, wniosków dowodowych, apelacji i innych.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to szansa na oddłużenie i normalne życie. Dedykowana ona jest osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, często jednak dotyczy byłych przedsiębiorców. Cały proces oddłużenia może potrwać do kilku lat, stąd istotne dla klienta jest profesjonalne wsparcie, które zapewnia nasza Kancelaria. Oferujemy:

 • prowadzenie upadłości konsumenckiej: przygotowanie pełnej dokumentacji dłużnika, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentację, kontrolę nad prowadzonym postępowaniem,
 • wsparcie w kontaktach z syndykiem i wierzycielami,
 • ochronę przed skargami pauliańskimi.

Postępowania sądowe, windykacja należności

Jako Kancelaria zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem naszych klientów przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz podczas postępowania egzekucyjnego w każdej ww. sprawie nam zleconej. Na etapie przedsądowym działamy w kierunku polubownego rozstrzygnięcia sporu, prowadzimy negocjacje, projektujemy ugody i porozumienia. Do realizowanych przez nas czynności należą:

 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • dochodzenie należności na etapie przedsądowym – negocjacje, ugody i porozumienia,
 • dochodzenie należności na etapie sądowym,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zabezpieczenia majątku dłużnika,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!