Obsługa prawna firm w Gdańsku

W ramach naszych specjalizacji świadczymy usługi doradcze i prowadzimy sprawy klientów biznesowych, w formie doraźnej lub stałej obsługi prawnej firm. Oferujemy pomoc prawną w  zakresie:

 • prawa kontraktów,
 • prawa korporacyjnego i handlowego,
 • prawa nowych technologii i prawa autorskiego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych (RODO),
 • postępowań sądowych i windykacji należności.

Klienci biznesowi

Prawo kontraktów

Nasza Kancelaria pomaga w przygotowywaniu zindywidualizowanych umów, wzorców oraz regulaminów, np. sprzedaży, dostawy, najmu i dzierżawy, współpracy, dzieła, zlecenia etc. Analizujemy ryzyka związane z zawarciem danej umowy, negocjujemy jej treść. Obsługa naszych ekspertów w zakresie prawa kontraktów obejmuje:

 

 • projekty umów handlowych i cywilnoprawnych, porozumień, listów intencyjnych i innych,
 • analiza ryzyk związanych z zawarciem danej umowy (klauzule, zabezpieczenia),
 • negocjacje treści umowy,
 • opinie i analizy prawne.

 

Prawo korporacyjne i handlowe

Zapewniamy aktywny udział Kancelarii w każdej sferze prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej. Wspieramy przedsiębiorców na etapie zakładania działalności, jak również w bieżącym funkcjonowaniu ich firm. Nasze usługi z zakresu prawa korporacyjnego i handlowego obejmują:

 

 • sporządzanie projektów umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • projekty warunków handlowych i regulaminów działania serwisów internetowych, portali, sklepów,
 • przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych (uchwały, protokoły, statuty, regulaminy),
 • zakładanie, rejestracja i przekształcanie spółek,
 • przeprowadzenie likwidacji spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • reprezentacja w sądzie i przed organami administracji publicznej (pozwy, wnioski, apelacje, inne pisma procesowe).

 

Prawo nowych technologii i prawo autorskie

Gwarantujemy doradztwo w zakresie prawa nowych technologii i prawa autorskiego, w tym w zakresie projektów IT i e-commerce. Obszary naszego działania to:

 

 • projekty, analizy i negocjacje umów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności oprogramowania komputerowego: umowy licencyjne, sprzedaży majątkowych praw autorskich, o wykonanie oprogramowania wraz z przeniesieniem praw autorskich lub udzieleniem licencji, udostępnienia oprogramowania w modelu usługi (ASP/SAS), umowy maintenance lub SLA;
 • inne umowy dotyczące praw autorskich lub pokrewnych: umowy z artystami wykonawcami, umowy barterowe lub sponsoringowe,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz praw autorskich twórców, producentów oraz pracowników.

 

Prawo pracy


Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę z zakresu prawa pracy, doradzamy w procesie zawierania i rozwiązywania umów z pracownikami, projektujemy akty prawa wewnętrznego, projektujemy także umowy typowe dla tego stosunku, w tym kontrakty menedżerskie.

 

 • przygotowujemy umowy o pracę, o zakazie poufności, o zakazie konkurencji,
 • przygotowujemy regulaminy pracy i wynagrodzeń,
 • przygotowujemy i opiniujemy oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy,
 • doradzamy przy zwolnieniach grupowych,
 • reprezentujemy klientów w pracowniczych sporach sądowych, w tym o mobbing i dyskryminację.

 

Projekty dokumentów RODO (ochrona danych osobowych)

 

Z przetwarzaniem danych osobowych ma do czynienia każda firma, niezależnie od tego, jaką działalność prowadzi. Przedsiębiorcy są zobligowani do działania zgodnego z RODO i przestrzegania praw osób, których dane posiadają i wykorzystują np. w celu rozliczeń wewnątrzfirmowych. Nasza Kancelaria z Gdańska pomaga klientom biznesowym dostosować się do wymogów RODO poprzez dostarczanie zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych:

 

 • klauzul informacyjnych (dla klientów, pracowników, współpracowników, osób rekrutowanych),
 • upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych (kandydata do pracy, pracownika, klienta),
 • wzorów zgłoszeń incydentów naruszenia danych,
 • rejestrów: czynności przetwarzania danych, naruszeń ochrony danych osobowych i upoważnień do przetwarzania danych.

 

Reprezentowanie firm w sądzie i windykacja należności


Jako Kancelaria zajmujemy się przede wszystkim reprezentowaniem firm przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz podczas postępowania egzekucyjnego w każdej ww. sprawie nam zleconej. Na etapie przedsądowym działamy w kierunku polubownego rozstrzygnięcia sporu, prowadzimy negocjacje, projektujemy ugody i porozumienia. Do naszych czynności należą:

 

 • sporządzanie i wysyłanie wezwań do zapłaty,
 • dochodzenie należności na etapie przedsądowym – negocjacje, ugody i porozumienia,
 • dochodzenie należności na etapie sądowym,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zabezpieczenia majątku dłużnika,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!