Czy rodzic może odzyskać władzę rodzicielską, której został pozbawiony?

Odzyskanie władzy rodzicielskiej jest możliwe, jednak wymaga spełnienia określonych warunków oraz przejścia przez procedurę sądową. Pierwszym krokiem w tym procesie jest złożenie wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej do sądu rodzinnego. Wniosek taki może złożyć rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także organ opiekuńczy lub dziecko, jeśli ukończyło 13 lat.

Warunki przywrócenia władzy rodzicielskiej

Sąd rozpatrując wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej, będzie oceniał przede wszystkim czy spełnione zostały warunki umożliwiające takie przywrócenie. Do tych warunków należy przede wszystkim wykazanie, że rodzic, który ubiega się o odzyskanie władzy rodzicielskiej, zmienił swoje życie na tyle, że jest w stanie właściwie sprawować opiekę nad dzieckiem. Sąd będzie badał, czy rodzic wyeliminował przyczyny, które doprowadziły do pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz czy jest zdolny do zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki i wsparcia. Warto zadbać wtedy o odpowiednie wsparcie ze strony prawnika. Jeśli szukasz specjalisty od spraw związanych z pozbawieniem władzy rodzicielskiej w Gdańsku lub okolicach, zapraszamy do kontaktu. 

Rola organów opiekuńczych

W procesie o przywrócenie władzy rodzicielskiej ważną rolę odgrywają organy opiekuńcze. To one bowiem mają za zadanie ocenić sytuację rodzinną oraz przygotować opinię dla sądu dotyczącą możliwości przywrócenia władzy rodzicielskiej. Organ opiekuńczy może również prowadzić nadzór nad rodzicem ubiegającym się o przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz wspierać go w procesie zmiany swojego życia. Ostateczna decyzja o przywróceniu władzy rodzicielskiej należy do sądu. Sąd będzie badał, czy spełnione zostały warunki umożliwiające przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz czy jest to zgodne z dobrem dziecka. W przypadku pozytywnej decyzji sądu, rodzic odzyskuje pełnię praw i obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej.