Co należy do majątku wspólnego małżonków, a co do odrębnego?

W życiu każdego małżeństwa pojawiają się pytania dotyczące majątku. Co należy do majątku wspólnego, a co do odrębnego? Jakie są zasady podziału majątku w przypadku rozwodu? Odpowiedzi na te pytania mogą być kluczowe dla wielu par, zwłaszcza gdy związane są z ważnymi decyzjami finansowymi. 

Majątek wspólny małżonków

Majątek wspólny to majątek, który powstał w trakcie trwania małżeństwa. W jego skład wchodzą wszelkiego rodzaju nabytki dokonane przez małżonków, zarówno te uzyskane za wynagrodzenie za pracę, jak i te zdobyte w wyniku działań gospodarczych czy inwestycji. Do majątku wspólnego zaliczają się również długi zaciągnięte przez jednego z małżonków, jeśli zostały przeznaczone na pokrycie potrzeb rodziny lub na zaspokojenie potrzeb osobistych drugiego małżonka. W praktyce oznacza to, że majątek wspólny obejmuje takie elementy jak nieruchomości, ruchomości (np. samochody), lokaty, akcje czy udziały w spółkach. Do majątku wspólnego nie zalicza się m.in. przedmiotów służących wyłącznie do osobistego użytku jednego z małżonków (np. ubrania, biżuteria) oraz praw osobistych, takich jak prawa autorskie czy wynalazcze. Jeśli szukasz specjalisty od podziału majątku małżonków w Gdańsku lub okolicach, zapraszamy do kontaktu. 

Co się zalicza do majątku odrębnego małżonków?

Majątek odrębny to majątek, który należał do jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego lub został przez niego nabyty w trakcie trwania małżeństwa, ale na podstawie tytułu prawnego wyłączającego go z majątku wspólnego. Przykładem takiego tytułu może być darowizna czy spadek z zastrzeżeniem odrębności majątkowej. W skład majątku odrębnego wchodzą również przedmioty i prawa majątkowe, które zostały nabyte przez jednego z małżonków w zamian za środki pochodzące z jego majątku odrębnego, np. zakup nieruchomości za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania, które było własnością odrębną. Do majątku odrębnego zalicza się również odszkodowania za szkody osobowe oraz renty i emerytury.